MR

We doen het samen!
Net als op andere scholen heeft ook de St. Jan een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door de ouders en personeel van onze school. De oudergeleding (OMR) vertegenwoordigt alle ouders die verbonden zijn aan de St. Jan. 
Dit zijn wij de (O)MR!

Lotte Jespers
Samen met Ramon Legrand zijn wij de ouders van Owen en Aivy.  

Ik werk sinds 2008 als pedagogisch medewerkster in de kinderopvang en met mijn pedagogische ​achtergrond kijk ik graag mee naar de ontwikkelingen op school. De ontwikkelingen die op deze school nooit stil staan en die ze zo passend mogelijk willen maken​, voor elk kind uniek.  

In het schooljaar  2019-2020 ​heb ik een jaar meegelopen​, maar vanaf dit schooljaar (2020-2021) ​ben ik voorzitter van de MR.  


 

Tanja Roovers-Huijben
Willem en ik zijn de ouders van Minke (stamgroep 6-7-8), Jasmijn (stamgroep 4-5-6) en Dion (stamgroep 1-2-3). Hierdoor krijgen we van alle drie de klassen mee hoe het er gaat. Daarmee vil ik niet zeggen dat de voorschool minder belangrijk is, integendeel deze mag zeker niet vergeten worden bij nieuwe stappen.

Ik ga dit jaar starten in de MR. De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd. Kinderen in hun kracht zetten en hun kwaliteiten laten ontplooien klinkt heel mooi, maar praktisch blijkt dit nog niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Dit is een ontwikkeling die nooit klaar is en steeds aanpassingen van het huidige concept vraagt.

De komende jaren wil ik voor onze school vooral dat deze kan blijven bestaan met haar eigen kracht, kwaliteit en identiteit en dat onze kinderen hiervan mogen genieten.


Wat we doen
Over verschillende onderwerpen praat en denkt de (O)MR mee. Voor een aantal onderwerpen vraagt de school advies of instemming aan de MR voordat een besluit genomen wordt. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de (O)MR in onderling overleg met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school; 
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.


Zo doen wij dat!
Op de St. Jan komt de MR tweemaandelijks bij elkaar. Deze overlegmomenten zijn openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is om het overleg bij te wonen.
Omdat we alle ouders van de St. Jan zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen, organiseren we voorafgaand aan een MR een klankbordsessie. 

Hier vind je dan ook de laatste Agenda en jaarverslag 2019-2020.pdf

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling of leerkracht. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ook ouders  en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.